Ketzef_Varod_0084fb.jpg

שורת גברים עוברת בין רגליה של נערה, גנבת מוליכה שופט הזוחל אחריה על ארבע, גנרל מחכה בקוצר רוח לסוסה שלו, סרסור נובח ככלב עבור לקוח המעריץ את גופו...

A row of men passes through the legs of an adolescent girl; a thief leads a judge who follows her crawling on fours; a general impatiently waits for his mare...

אל חדרו של במאי המתכנן להעלות את ההצגה ״רומיאו ויוליה״ פורץ קהל הדורש ממנו ליצור תיאטרון החושף את המקומות הנסתרים והחשוכים. כמו בתוך חלום...

The audience bursts into the room of a theatre director who plans to stage "Romeo and Juliet" and demands him to create a theatre that exposes all the dark and hidden places. Like in a dream...   

_DSC9965.jpg

מר שמיט טוען שהוא חיוור ורגלו כואבת. שני ליצנים מציעים לו להיפטר מהכאב באמצעות חיתוך הרגל. כשהכאב לא מרפה, מנסרים הליצנים את איבריו של מר שמיט בזה אחר זה... 

Mr. Schmitt claims that he is pale and this leg hurts. Two clowns offer him to get rid of the pain by cutting the leg off. When the pain persists, the clowns saw Mr. Schmitt's limbs one by one...

אבא אובו רוצח את המלך בעצת אמא אובו, ומשתלט על הממלכה. אובו המלך המונע על ידי דחפים נטולי רסן צובר כוח ופוגע בכל מי שעומד בדרכו. מולו מתמודד הנסיך בוגרלס...

Papa Ubu murders the king by the advice of Mama Ubu, and usurps the throne. King Ubu, who is driven by unchecked urges, gathers more and...

דוד: המלך והכבשה

//

David: The King and the Lamb

דוד מנצל את סמכותו ובוחר בבת שבע ללא הסכמתה, כשבת שבע נכנסת להריון, דוד עושה הכל על מנת להסתיר את העוולה וגורם לאוריה להיהרג בשדה הקרב...

David abuses his authority and chooses Bathsheba without her consent. When Bathsheba discovers she’s pregnant, David does everything in order to hide the injustice and causes Uriah to get...

שאול: המלך והמסכה

//

Saul: The King and the Mask

המלאכים, המובילים את העלילה, מודיעים לשאול כי בגלל שהוא קיבל החלטה שגויה, עליו לפנות את הבמה ולהעביר בקרוב את תפקידו למלך חדש. הם מגישים לו מסכה עצובה ופוקדים עליו להפוך למלך עצוב...

The angels, who lead the play, inform Saul that due to a wrong decision he made, he is soon to leave the stage and transfer his role to a new king...

כל ערב בדיוק באותה השעה סה והר, פועלי הירח, מגלגלים את הירח ותולים אותו על הוו באמצע השמיים. בכל ערב הירח המתגלגל מופיע עם סיפור חדש המתאים לחודש ולעונה...

Every evening, exactly at the same hour, Sa and Har, the Hangers of the Moon, roll in the moon and  hand it on a hook in the middle of the sky. Every evening, the rolling moon...

הקרקס הנודד של סרח הזקנה מציג מחדש את סיפור יציאת מצרים. נחשון הפעלולן משחזר את רגע השיא- הקפיצה לים, החרטום מציג קסמים המתחרים בניסים, והליצנים דתן ואבירם מופיעים בקטעי ליצנות משולבים בתלונות והשמצות...

Old Serah's Wandering Circus presents the Exodus. Nahshon the stuntman recreates the jump into the sea, the Egyptian sorcerer presents magic tricks that rival those of Moses...

כדי להאמין בשלום ולפעול למען השלום, על שלמה המלך להיאבק לא רק באויב הגדול- אשמדאי, אלא גם בהרגל, בשגרה ובחוסר האמונה של אנשי העיר...

In order to achieve peace, King Solomon needs to fight not only his greatest enemy - Ashmedai - but also habit, routine, and lack of faith of the people of Jerusalem...

לפי המסורת שהועברה בקרב העורבים, העורב הוא הגיבור האמיתי של הסיפור. כשנוח, ממציאן בעל שם עולמי אשר אינו מחבב חיות מקבל את ההודעה על המבול, הוא ממציא את רעיון התיבה, אך הוא אינו...

According to a tradition that was passed among the ravens, the raven is the true hero of the story of the Flood. When Noah, and world-renowned inventor who does not like animals...

על סף המוות נערה חולה נפרדת מליצנית רפואית, שליוותה אותה בזמן מחלתה.

On the brink of death, an ill girl says farewell to the hospital clown that accompanied her during her disease.